Internetový obchod susenepochoutky.cz zastoupený subjektem Bc. Tomáš Došek, provádí

zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi, ohledně prodeje

zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí

zpracování Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této

společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je Bc. Tomáš Došek, se sídlem Mohelno 405, 675 75,

identifikační číslo: 88377415, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Náměšť nad Oslavou

(dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: Bc. Tomáš Došek, Mohelno 405, 675 75, adresa

elektronické pošty info@susenepochoutky.cz, telefon 721 546 144.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je

nezbytné pro:

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením

takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c)

nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními

předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v 1 znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně

doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady či provedení opatření správcem před uzavřením

takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22

nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a

dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů,

nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se

na dodání zboží, či realizaci plateb na základě kupní smlouvy a osoby zajišťující pro správce technické

služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z

právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak

správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU), nebo

mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním

údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich

osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je

porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným

požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné

smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

6.4 „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky,

do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.

o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas.

Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele,

kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.“